Polityka prywatności i cookies

Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są: KDF Sp. z o.o. ul. SZKOLNA 10A/1 05-506 LESZNOWOLA

KDF Sp z o.o. realizuje wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotu z KredytyDlaFirm.biz oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi na rzecz serwisu internetowego www.kredytydlafirm.biz

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez KDF Sp. z o.o.:

– w celu podjęcia działań na żądanie osoby/firmy, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty oraz dokonania wstępnej analizy sytuacji finansowej zgłaszającej się osoby/firmy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

– w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

– w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny KDF Sp. z o.o. – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez KDF Sp. z o.o. pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz KDF Sp. z o.o. usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą:

– przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty.

– przetwarzane i przechowywane w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;

– przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@bezpiecznykredythipoteczny.com

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KDF Sp. z o.o. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
– niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób.

– w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.

Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

KDF Sp. zo.o. ustalili, że:

– obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez KDF Sp. z o.o. ul. SZKOLNA 10A/1 05-506 LESZNOWOLA;

– za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest firma KDF Sp. z o.o.

– KDF Sp. z o.o. ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: kontakt@bezpiecznykredythipoteczny.com

Uzgodnienia KDF Sp. z o.o. mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez KDF Sp. z o.o. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KDF Sp. z o.o., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Serwis https://bezpiecznykredythipoteczny.com/ używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń internautów z odwiedzanych przez nich serwisów internetowych. Cookies są też używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis https://bezpiecznykredythipoteczny.com/ stosuje cookies do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny https://bezpiecznykredythipoteczny.com/
– cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies